Samtal om Frihet: Specialistkompetens för Skyddat Boende

Samtal om frihet, en utbildning som uppfyller de nya tillståndskraven för ”skyddat boende” som introduceras den 1 april 2024. Dessa krav framhäver betydelsen av att ha personal med rätt utbildning och erfarenheten för att effektivt stödja våldsutsatta.

Samtal om frihet, som erhållit starka rekommendationer från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), erbjuder inte bara en vägledning för att säkerställa efterlevnad av lagkraven. Den ger även de kunskaper och verktyg som är nödvändiga för att effektivisera och fördjupa det stöd som erbjuds, vilket bidrar till en förbättrad vårdkvalitet inom skyddat boende.

Ta tillfället i akt att förstärka dig och din verksamhets kompetens och ställning inom området för skyddat boende.

 

Utbildningen

Samtal om frihet” är en djupgående utbildning utformad för professionella som vill erbjuda specialiserat samtalsstöd till personer som upplevt våld i nära relationer. Denna unika utbildning bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, integrerar Motiverande samtal, tredje vågens KBT, och traumateori. Den följer ett fasorienterat upplägg anpassat för socialtjänsten och ideella organisationer, genom sex trappsteg; från bedömning och psykoedukation till stabilisering och skapande av ny frihet. Varje steg är utformat för att ge stöd, insikt och verktyg för att navigera i återhämtningens utmaningar, med målet att stärka individens kapacitet för självstöd och frigörelse. ”Samtal om frihet” riktar sig till de som söker verktyg för att stödja återhämtning och frigörelse efter våld.

Genom ’Samtal om frihet’, förbereder du dig och din organisation att möta de krav som ställs av IVO
Dan Rosenqvist
Dan Rosenqvist

Leg Psykolog

Anpassat till socialtjänstens och idéburna organisationers uppdrag med våldsutsatta personer.

Samtal om frihet

En strukturerad utbildning utformad för att stötta individer som varit utsatta för våld i nära relationer.

Anpassat Stöd

För våldsutsatta, inriktar sig på att främja känslomässigt läkande och stärka självbestämmande.

Strukturerad Process

En steg-för-steg process som använder Motiverande samtal, KBT, och traumateori för återhämtning efter våld.

Evidensbaserad

En vetenskapligt grundad och evidensbaserad samtalsmodell

Om utbildningens innehåll

Fasbaserad Samtalsmetodik för Traumabearbetning

Samtalsstrukturen följer i grunden det klassiska fasorienterade behandlingsupplägget för personer som varit utsatta för traumatiska händelser (Courtois, Ford, Cloitre 2009).

Trappsteg 1 – Bedömningsfasen: En grundlig utvärdering där behandlare och klient tillsammans utforskar de känslomässiga konsekvenserna av våld, identifierar utmaningar samt styrkor och resurser. Denna fas lägger grunden för en anpassad behandlingsplan.

Trappsteg 2 – Orientering: Denna fas fördjupar förståelsen för våldets dynamik och dess psykologiska effekter. Genom psykoedukation får klienten verktyg för att bearbeta sina upplevelser och börja arbetet mot emotionell återhämtning.

Trappsteg 3 – Stabilisering: Fokuserar på att utveckla strategier för både psykologisk och praktisk stabilitet. Här introduceras metoder för att hantera akuta och långsiktiga stressreaktioner, samt tekniker för att stärka den dagliga funktionsförmågan.

Trappsteg 4 – Exponering: Arbetar med att minska undvikandebeteenden genom gradvis exponering för ångestframkallande stimuli. Denna fas syftar till att öka klientens förmåga att hantera påminnelser om trauma utan överväldigande ångest.

Trappsteg 5 – Skapa frihet: Uppmuntrar klienten att utforska och definiera sin egen värderade livsriktning. Genom att arbeta med mål och värderingar stärks klientens självkänsla och framtidsvision.

Trappsteg 6 – Vidmakthållande: Utvecklar en plan för att upprätthålla och fortsätta den positiva utvecklingen efter utbildningens slut. Fokus ligger på att stärka klientens självständighet och förmåga till självomhändertagande.

Datum: 11-13 juni & 17-18 juni 2024
Plats: Fredgagården

Antalet deltagare är begränsat så anmäl dig så snart som möjligt! Använd vårt intresseformulär här på sidan.”

“Samtal om frihet är en struktur för professionella och fördjupande samtal med personer som varit utsatta för våld i nära relationer.”

Dan Rosenqvist, Legitimerad psykolog

“Samtalsstrukturen riktar sig till personer som tagit sig ur en partnerrelation där de varit utsatta för någon form av våld, och som trots uppbrottet fortsatt är påverkade av våldets långsiktiga känslomässiga konsekvenser.”

Samtal om frihet

Tveka inte, anmäl dig redan idag och säkra din plats på denna unika och prisvärda utbildning.

Utbildare under kursen

Dan Rosenqvist
Dan Rosenqvist

Leg Psykolog

Dan Rosenqvist legitimerad psykolog och KBT-terapeut

Dan Rosenqvist, en framstående legitimerad psykolog och KBT-terapeut, har sedan 2010 engagerat sig i arbete mot våld i nära relationer. Genom sitt bidrag till IVIN-projektet vid Linköpings universitet och utvecklingen av behandlingsprogrammet PREDOV i samarbete med Kriminalvården, har Dan visat sitt engagemang för att adressera denna allvarliga samhällsfråga. Med en imponerande expertis inom ett brett spektrum av terapeutiska discipliner såsom EMDR, emotions- och affektfokuserad terapi, compassionsfokuserad terapi och IBCT för par, erbjuder Dan en djupgående förståelse och behandlingsmetoder för de mest komplexa psykologiska utmaningarna. Hans kunskap om motiverande samtal, mindfulnessbaserade terapiformer och schematerapi berikar ytterligare hans förmåga att erbjuda effektiv behandling. Dan är även medförfattare till boken ”Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer”, vilket markerar hans betydande bidrag till fältet.

Utbildningen hålls på vackra Fredgagården

Möjlighet finns att boka boende och lunch på Fredgagården i samband med utbildningen.

Intresseanmälan

Använd vårt kontaktformulär så skickar vi dig en anmälningsblankett.

“Använd vårt intresseformulär för att anmäla ditt intresse för utbildningen ’Samtal om Frihet’. Detta är ditt första steg mot att utveckla den specialistkompetens som efterfrågas inom detta viktiga område. Välkommen att vara med och göra skillnad!”

Samtal om frihet

Datum: 11-13 juni & 17-18 juni 2024
Plats: Fredgagården

Antalet deltagare är begränsat så anmäl dig så snart som möjligt! Använd vårt intresseformulär här på sidan.”

11 900 kr

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Telefonnummer (frivilligt)

    Välj utbildning

    Meddelande